Információs szám
+361-4231600 +3670-7181600
Bejelentkezés
 • Céginformáció
 • Székhely
  1024 Budapest, Petrezselyem utca 2-8.

 • Levelezési cím
  1024 Budapest, Petrezselyem utca 2-8.

 • Telefon
  +3614231600

 • Fax
  +3614896712

 • E-mail
  cibbiztositas@cib.hu

 • Ügyvezető
  Nagy Annamária

 • Adószám
  12575220-4-41

 • Cégjegyzékszám
  01-09-693224

CIB Biztosítási Alkusz Kft.
Utolsó módosítás: 2023.05.24

A CIB Biztosítási Alkusz Kft. a CIB Csoport leányvállalataként a CIB Bank Zrt. tulajdonában van. 2001-ben kezdte tevékenységét. Eredményességünket jelzi, hogy napjainkra az ország jelentősebb biztosítási alkusz cégei között tartanak minket számon.


2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.)  


 

A CIB Biztosítási Alkusz Kft. tevékenységével kapcsolatban esetlegesen felmerülő panasszal fordulhat a CIB Biztosítási Alkusz Kft-hez: a CIB Bank bármelyik bankfiókjában, Telefonos ügyfélszolgálatán (+361-423-1600 ; +3670-718-1600), postai úton (1024 Budapest, Petrezselyem u. 2-8.), elektronikus úton a cibbiztositas@cib.hu címen.
Amennyiben a CIB Biztosítási Alkusz Kft. panaszkezelésével nem elégedett az alábbi szervekhez fordulhat: A fogyasztónak minősülő ügyfél a fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet a Magyar Nemzeti Banknál (levélben: 1534 Budapest BKKP, Pf. 777.; telefon: 06 80 / 203-776; email cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu; ügyfélkapun keresztül https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/); a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén a Pénzügyi Békéltető Testülethez (levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank 1525 Budapest BKKP Pf.: 172., telefon: 06 80 / 203-776; email cím: pbt@mnb.hu; ügyfélkapun keresztül vagy a polgári perrendtartás szabályai szerint a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, - a hatáskörébe tartozó ügyekben - a Székesfehérvári Törvényszékhez fordulhat.A fogyasztónak nem minősülő ügyfél az előbb meghatározott bírósághoz fordulhat. A CIB Biztosítási Alkusz Kft. a Bit.-ben előírt szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik, szakmai tevékenysége során esetlegesen okozott kárért a felelősségbiztosítását kezelő UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. áll helyt.

Eljárás minősége: független biztosításközvetítő , biztosító(k) nevében nem jár el.

Szövetségi tagság: Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (1082 Budapest, Futó u. 37-45.)
Az FBAMSZ (Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége): FBAMSZ - Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége
Üzleti Etikai kódex: Microsoft Word - Etikai kodex.docx (fbamsz.hu)

 


Tájékoztatás a honlapot üzemeltető személyről
 
A CIB Biztosítási Alkusz KFT. weboldalán található biztosításdíj tarifáló és ajánlatkészítő program üzemeltetését és rendelkezésre állásnak biztosítását az SK Trend Kft. (székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 48-66. 3.em.) biztosítótársaságoktól és biztosításközvetítőktől teljes mértékben független informatikai fejlesztő cég végzi.
A weboldal működése során okozott kárért vagy felmerült sérelemdíj megfizetésért a CIB Biztosítási Alkusz Kft. a felelős.
 
Szerzői jog
 
A CIB Biztosítási Alkusz Kft. weboldalán található biztosításdíj tarifáló és ajánlatkészítő program részét képező adatbázisok a biztosítótársaságok valamint a gépjármű leíró adatbázis az EurotaxGlass’s Magyarország Kft. tulajdonát képezik. A gépjármű leíró adatbázis szerzői jogvédelem alatt áll, melynek használatára a CIB Biztosítási Alkusz Kft. az SK Trend Kft-vel történt megállapodás alapján jogosult. 
 
Személyes adatok védelme
 
Azzal, hogy Ön a CIB Biztosítási Alkusz Kft. részére bármely személyes adatát akár a weboldalak űrlapjainak használatával, akár a honlapon feltüntetett e-mailben elküldi, hozzájárul ahhoz, hogy az elküldött adatot a CIB Biztosítási Alkusz Kft. legfeljebb az adatrögzítéstől számított öt évig, illetőleg a vonatkozó jogszabályokban meghatározott elévülési időig a következők szerint kezelje.
Ha a honlap adatküldéssel összefüggő űrlapjához kapcsolódó vagy e-mail címre vonatkozó tartalma eltérően nem rendelkezik, a CIB Biztosítási Alkusz Kft. az Ön által megadott adatokat kapcsolattartási, közvetlen üzletszerzési, reklámozási és kockázatelemzési célokra is felhasználhatja, valamint jogosult az ilyen adatokat a CIB Csoport más vállalatainak vagy vele szerződéses viszonyban álló adatfeldolgozói részére azonos célú felhasználás végett megküldeni. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy a továbbiakban nem járul hozzá adatainak fenti célokból történő felhasználásához, továbbításához, a CIB Biztosítási Alkusz Kft. weboldalain megtalálható elérhetőségeken lehetősége van ezt jelezni.
Ha Ön különleges adatot (pl. vallási, politikai hovatartozásáról) küld a részünkre, azt a CIB Biztosítási Alkusz Kft. a tudomásszerzést követően haladéktalanul törli.
Tájékoztatjuk, hogy a honlap látogatása során az Ön számítógépének IP címét és a böngésző szoftvertől függő egyes adatait a honlapra vonatkozó kéréseket kiszolgáló informatikai rendszer látogatottsági statisztikák készítése és a rosszindulatú informatikai támadások vagy próbálkozások beazonosítása végett gyűjti és 12 hónapig tárolja.
A CIB Biztosítási Alkusz Kft. kijelenti, hogy az Ön által az Interneten keresztül megadott személyes jellegű adatokat ugyanolyan biztonsági fokú védelemmel kezeli, mint az egyéb úton rendelkezésre bocsátott adatokat.
A CIB Biztosítási Alkusz Kft. kijelenti, hogy a rendelkezésre bocsátott személyes adatokat az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete (továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet, vagy GDPR), az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény endelkezéseit maradéktalanul megtartva kezeli.
A CIB Biztosítási Alkusz az Ön által megadott adatok közül az Ön személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval kötött szerződéseire vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást a jogszabályok által előírt titokként – ha Ön ügyfelünk, biztosítási titokként – kezel.
A CIB Biztosítási Alkusz Kft. belső adatvédelmi tisztviselője: dr. Toma Vanda.
 
 
CIB Biztosítási Alkusz Kft.
Minden jog fenntartva © 2013 CIB Biztosítási Alkusz Kft.
Készítette: SK Trend Kft
Verzió:
Utolsó frissítés: 2023.05.24